ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC


PLNÁ MOC POWER OF ATTORNEY
Podepsaný
(jméno a příjmení nebo úplný název společnosti)
The undersigned
(first name and family name or full company name)
............................................................ ............................................................
se sídlem v
(úplná adresa):
residing at
(full address):
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
zplnomocňuje(í) tímto
patentového zástupce
appoint(s) herewith
the Patent Attorney

Libor Markes
Grohova 54
CZ-602 00 Brno

aby jej (je) zastupoval ve všech věcech jeho vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, polovodičových topografií, ochranných známek a jiných průmyslových práv v České republice. to represent him (them) in all matters with regard to inventions, utility models, industrial designs, semiconductor topographies, trade marks and other industrial rights in the Czech Republic.
Místo, Datum:

............................................................

Place, Date:

............................................................

Podpis:

Signature:

............................................................
(Bez ověření)
............................................................
(No authentication needed)