7. PORUŠOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Zjistili jste, že se na trhu objevil cizí výrobek nebo zařízení, na kterém je podle Vašeho názoru uplatněno řešení, které máte chráněno patentem nebo užitným či průmyslovým vzorem, případně jste přesvědčeni, že byl vyroben Vaší chráněnou technologií. Zjistili jste, že konkurence užívá v souvislosti se svými výrobky nebo službami označení, které se nápadně podobá Vaší ochranné známce. - V tom případě Vám pomůžeme bránit Vaše oprávněné zájmy.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, je třeba, abychom se seznámili s kolizním konkurenčním výrobkem nebo kolizním označením, seznámili se s dokumentem, k jehož porušování dochází a abychom s Vámi konzultovali Vaše představy a záměry.

Jako první krok pak ověřujeme, zda skutečně dochází ke kolizi mezi Vaším právem a konkurenčním výrobkem nebo označením:

Je-li kolize potvrzena, můžeme v dopise porušovateli kvalifikovat jeho nezákonné jednání, upozornit jej na možné důsledky, vznést Vaše oprávněné požadavky včetně opatření k nápravě v přiměřené lhůtě. Není-li odezva porušovatele uspokojivá, spolupracujeme při podání soudní žaloby a při soudním projednávání případu.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz