EVROPSKÉ PATENTY

základní informace

Česká republika je od 01.07.2002 členem Dohody o udělování evropských patentů. Od tohoto data mohou české fyzické a právnické osoby přímo podávat patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo k tomu využívat služeb českých patentových zástupců zapsaných na seznamu úřadu.

Projde-li patentová přihláška řízením před Evropským úřadem, získá přihlašovatel evropský patent, platný v členských státech Dohody, případně v přidružených státech, které určil v přihlášce. Ochranu tak lze získat jedinou přihláškou (01.06.2004) ve všech státech Evropské unie a navíc v Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Rumunsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku.
Poznámka: Patent Společenství, který by automaticky platil v celé Evropské unii, zatím neexistuje.

Řízení o přihlášce před Evropským patentovým úřadem probíhá obdobně jako před národními úřady. Po udělení evropského patentu může kdokoliv ve lhůtě 9 měsíců podat proti němu odpor, který úřad projedná v odporovém řízení. Po udělení je třeba do 3 měsíců postoupit patentovým úřadům v určených státech překlady patentového spisu do národních jazyků, uhradit jejich zveřejnění a většinou i pověřit místního zástupce zastupováním.

Řízení o evropském patentu je spojeno zejména s těmito poplatky: základní přihlašovací, za každý určený stát, za rešerši, za průzkum, za udělení a za udržování v platnosti během řízení.
Po udělení evropského patentu se již roční udržovací poplatky platí úřadům v určených státech podle poplatkových řádů těchto států.

OCHRANNÉ ZNÁMKY a VZORY SPOLEČENSTVÍ

základní informace

Česká republika je od 01.05.2004 členem Evropské unie. Od tohoto data mohou české fyzické a právnické osoby přímo podávat přihlášky ochranných známek Společenství a průmyslových vzorů Společenství u evropského Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante nebo k tomu využívat služeb českých patentových zástupců zapsaných na seznamu úřadu.
Zapsaná ochranná známka Společenství a zapsaný vzor Společenství nabývají automaticky platnost ve všech zemích Evropské unie.

OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ

Řízení o přihlášce před úřadem OHIM probíhá obdobně jako před národními úřady, na překážku zápisu jsou však shodné a podobné národní i mezinárodní známky platné ve všech státech Unie; podat námitky mohou osoby ze všech států Unie. Je tedy třeba pečlivě zvážit, pro jaké označení je vhodné usilovat o zápis.
Řízení o známce Společenství je spojeno zejména s těmito poplatky: základní přihlašovací + za každou třídu výrobků/služeb nad 3 třídy, za zápis známky + za každou třídu nad 3 třídy.

PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ

Požadavky na ochranu jsou obdobné jako u českých průmyslových vzorů ­ novost a individuální povaha. Na rozdíl od českého Úřadu však OHIM nezjišťuje, jsou-li tyto požadavky splněny a vzor zapíše bez průzkumu. Kdokoliv ale může podat žádost o prohlášení neplatnosti vzoru a pokud žádost uspěje, hradí majitel zapsaného vzoru náklady řízení i náklady protistrany. Zápis vzoru společenství může platit až 25 roků, pokud je vždy po 5 letech obnovován.
Řízení o průmyslovém vzoru Společenství je spojeno zejména s těmito poplatky: registrační + za další vzory uplatněné v jedné přihlášce, zveřejňovací + za další vzory v jedné přihlášce.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz