PATENT NA VYNÁLEZ

základní informace

Zákonná úprava: zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Podmínky pro udělení patentu: vynález musí být nový, být výsledkem vynálezecké činnosti, a průmyslově využitelný.
Nový je vynález tehdy, jestliže před podáním přihlášky nebyl součástí stavu techniky, tj. shodné řešení nebylo kdekoliv a v jakékoliv formě přístupné veřejnosti.
Výsledkem vynálezecké činnosti je tehdy, jestliže nevyplývá zřejmě ze stavu techniky.
Za vynálezy se nepovažují zejména: objevy vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů, podávání informací.
Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce; je-li vynález vytvořen v pracovním poměru, pak zaměstnavatel původce, uplatní-li ve lhůtě své právo.
Účinky patentu, které nastávají dnem oznámení o jeho udělení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad): Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález (monopol), poskytnout souhlas k jeho využívání (licence) nebo patent převést (prodej).
Doba platnosti patentu: 20 roků ode dne podání přihlášky za předpokladu úhrady ročních udržovacích poplatků ve lhůtě.


Řízení o udělení patentu


Porušování patentu

Majitel patentu se může domáhat (i soudní cestou), aby: Porušování patentu postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).


Ochrana vynálezu v zahraničí

Patent udělený v České republice je účinný pouze v České republice. Ochranu vynálezu však lze získat i v zahraničí, je-li v dotyčné zemi podána přihláška a jsou-li splněny tam platné podmínky pro udělení patentu. Pokud je zahraniční přihláška podána do jednoho roku, získává vynález v dotyčné zemi právo přednosti k datu podání české přihlášky. V roční lhůtě lze podat mezinárodní patentovou přihlášku. Ta je podrobena mezinárodní rešerši a kvalitnímu mezinárodnímu průzkumu, podle jehož výsledků se pak přihlašovatel rozhoduje, zda investuje prostředky do ochrany svého vynálezu ve zvolených zemích. Vstup do národních fází se tím odsouvá na 2,5 roku od podání české přihlášky. Je třeba vzít v úvahu, že náklady na získání patentu v kterémkoliv státě mimo Českou republiku činí čtyř až osminásobek nákladů na získání českého patentu.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz