PRŮMYSLOVÝ VZOR

základní informace

Zákonná úprava: zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Průmyslovým vzorem je vzhled výrobku nebo jeho části (linie, obrysy, barvy, tvar, struktura, materiál nebo zdobení výrobku).
Podmínky ochrany: Novost a individuální povaha; u součástky výrobku též její viditelnost.
Nový je průmyslový vzor tehdy, jestliže před podáním přihlášky nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný nebo jen nepodstatně se lišící průmyslový vzor. Toleruje se zpřístupnění veřejnosti púvodcem nejvýše 12 měsíců před podáním přihlášky.
Individuální povahu vykazuje průmyslový vzor, jestliže u informovaného uživatele vyvolává celkový dojem odlišný od již zpřístupněného (známého) průmyslového vzoru.
Právo podat přihlášku průmyslového vzoru má jeho původce (spolupůvodce) nebo jeho právní nástupce - přihlašovatel; je-li užitný vzor vytvořen v pracovním nebo obdobném poměru, pak ten, kdo zadal vytvoření průmyslového vzoru, uplatní-li ve lhůtě své právo.
Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru, jak je zapsán v rejstříku. Nepřihlíží se ke znakům předurčeným technickou funkcí nebo připojovacími rozměry.
Účinky zapsaného průmyslového vzoru: Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo vzor užívat a bránit třetím osobám jej užívat bez jeho souhlasu (monopol), poskytnout souhlas s jeho využíváním (licence) nebo své právo převést na jiného (prodej). Užíváním se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz, užívání nebo skladování výrobku.
Doba ochrany užitného vzoru: 5 roků od data podání přihlášky. Na žádost a po zaplacení poplatku ve lhůtě Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) dobu ochrany obnoví vždy o 5 roků až na celkovou dobu 25 let od data podání přilášky.


Řízení o přihlášce průmyslového vzoru


Porušování průmyslového vzoru

Vlastník se může domáhat (u soudu), aby Porušování užitného vzoru postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).

Ochrana průmyslového vzoru v zahraničí

Právo z průmyslového vzoru zapsaného v České republice je účinné pouze v České republice. Ochranu průmyslového vzoru však lze získat i v zahraničí, je-li v dotyčné zemi podána přihláška a jsou-li splněny tam platné podmínky pro zápis. Pokud je zahraniční přihláška podána do šesti měsíců, v tzv. unijní prioritní lhůtě, získává průmyslový vzor (design) v dotyčné zemi právo přednosti k datu podání české přihlášky.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz