OCHRANNÁ ZNÁMKA

základní informace

Zákonná úprava: Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb.

Ochrannou známkou může být označení schopné grafického znázornění, zejména slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal (prostorová známka), pokud jsou způsobilé odlišit výrobky nebo služby různých osob. Na území ČR vedle sebe existují a požívají ochrany české národní známky, známky registrované mezinárodně s účinností pro ČR a evropské známky Společenství (komunitární).

Do rejstříku se nezapíše označení, které
 1. nemůže být graficky znázorněno,
 2. nemá rozlišovací způsobilost,
 3. je tvořeno výlučně označeními sloužícími v obchodě, z údajů o zeměpisném původu...,
 4. je tvořeno výlučně označeními obvyklými v běžném jazyce,
 5. je tvořeno výlučně tvarem výrobku,
 6. je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 7. mohlo by klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu výrobků nebo služeb,
 8. je přihlašováno pro vína a lihoviny s nepravdivým zeměpisným údajem,
 9. by bylo v rozporu se závazky České republiky z mezinárodních smluv,
 10. obsahuje znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly,
 11. zjevně není přihlašováno v dobré víře.
Označení ad b) až d) může být zapsáno, jestliže přihlašovatel prokáže, že užíváním získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky nebo služby.

Úřad dále nezapíše označení shodné se starší ochrannou známkou zapsanou nebo přihlášenou pro shodné výrobky či služby (zápis je možný se souhlasem majitele starší ochranné známky). Rovněž nezapíše do rejstříku označení, proti jehož zápisu byly podány oprávněné námitky.

Práva z ochranné známky:


Omezení účinků ochranné známky: Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám, aby v souladu s dobrými mravy užívaly v obchodním styku:
 1. své jméno, příjmení, firmu nebo název anebo adresu,
 2. údaje týkající se druhu zboží, jeho jakosti a pod.,
 3. shodné nebo podobné označení, jestliže jim práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky,
 4. další užívání shodné nebo zaměnitelné ochranné známky s pozdějším právem přednosti, jestliže její užívání strpěl po dobu 5 let.
Zápis ochranné známky platí 10 let od podání přihlášky. Na žádost vlastníka podanou nejpozději 6 měsíců po uplynutí doby platnosti se zápis obnoví vždy na dalších 10 let.

Řízení o přihlášce ochranné známky


Námitkové řízení

Od data zveřejnění přihlášky mohou oprávněné osoby ve lhůtě 3 měsíců podat zdůvodněné námitky proti zápisu označení do rejstříku. Oprávněni (v zákonu je výčet) jsou ti, do jejichž starších práv by zápis označení do rejstříku zasáhl. Pokud námitky nejsou podány, Úřad známku zapíše do rejstříku. Jsou-li námitky podány, přihlašovatel se k nim může vyjádřit. Úřad posoudí stanoviska obou stran a buď přihlášku zamítne, nebo zamítne námitky a ochrannou známku zapíše.
Úřad zápis ochranné známky zveřejní ve Věstníku a jejímu vlastníku zašle osvědčení.


Porušování ochranné známky: Vlastník má právo se u soudu domáhat, aby
Porušování ochranné známky postihuje § 150 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).

Zrušení ochranné známky: Úřad provede na návrh třetí osoby, jestliže

Za neplatnou prohlásí Úřad známku na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu, jestliže

Zápis ochranné známky v zahraničí

Ochranná známka zapsaná v České republice je účinná pouze v České republice. Dosáhnout zápisu však lze i v zahraničí, je-li v dotyčné zemi podána přihláška a jsou-li zde splněny platné podmínky. Je-li zahraniční přihláška podána do 6 měsíců, v tzv. unijní prioritní lhůtě, získává ochranná známka v dotyčné zemi právo přednosti k datu podání české přihlášky.
K získání ochrany v zahraničí je výhodné podat žádost o mezinárodní zápis podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu, případně Protokolu k této dohodě. Česká republika je členem Dohody i signatářem Protokolu. Podáním jedné žádosti na Úřadu průmyslového vlastnictví tak lze získat zápis ochranné známky v kterékoliv z cca 70 členských zemí Dohody resp. signatářů Protokolu. Podáním přihlášky ochranné známky Společenství lze získat ochranu ve všech státech Evropské unie.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz