UŽITNÝ VZOR

základní informace

Zákonná úprava: zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Podmínky platnosti užitného vzoru: technické řešení musí být nové, přesáhnout rámec pouhé odborné dovednosti a být průmyslově využitelné.
Nové je řešení tehdy, jestliže před podáním přihlášky nebylo shodné řešení kdekoliv a v jakékoliv formě zveřejněno. Toleruje se zveřejnění původcem nejvýše 6 měsíců před podáním přihlášky.
Za technické řešení se nepovažují zejména: objevy vědecké teorie, matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů, pouhé uvedení informací.
Užitným vzorem nelze chránit m.j. způsoby výroby tedy technologické postupy.
Právo na ochranu užitným vzorem má původce nebo jeho právní nástupce; je-li užitný vzor vytvořen v pracovním poměru, pak zaměstnavatel původce, uplatní-li ve lhůtě své právo.
Účinky užitného vzoru nastávají jeho zápisem do rejstříku: Jeho majitel má výlučné právo řešení chráněné užitným vzorem vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit (monopol), poskytnout souhlas k jeho využívání (licence) nebo užitný vzor převést (prodej).
Doba platnosti užitného vzoru: 4 roky ode dne podání přihlášky. Na žádost a po zaplacení poplatku ve lhůtě Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) platnost prodlouží až dvakrát, vždy o 3 roky.


Přihláška a zápis užitného vzoru

Výmaz užitného vzoru je protiváhou snadného získání ochrany zápisem užitného vzoru. Úřad provede výmaz na návrh kohokoliv, kdo prokáže, že technické řešení nesplňuje výše uvedené podmínky. Po podání návrhu spolu s důkazními prostředky vyzve Úřad majitele, aby se k návrhu vyjádřil. Pokud se majitel ve lhůtě nevyjádří, Úřad užitný vzor vymaže z rejstříku se zpětným účinkem. Pokud se majitel vyjádří, proběhne výmazové řízení, v němž Úřad o návrhu rozhodne podle obsahu návrhu s přihlédnutím k vyjádření majitele. Příslušný poplatek pak zaplatí strana, která neměla úspěch.


Porušování užitného vzoru

Majitel patentu se může domáhat (i soudní cestou), aby: Porušování užitného vzoru postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).


Ochrana užitného vzoru v zahraničí

Užitný vzor zapsaný v České republice je účinný pouze v České republice. Ochranu téhož technického řešení užitným vzorem (tam, kde tento institut existuje) nebo patentem však lze získat i v zahraničí za obdobných podmínek jako u vynálezu.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz