2. PATENTOVÁ ČISTOTA VAŠEHO VÝROBKU

Přicházíte na trh s novým výrobkem nebo jste na výrobku použili nové technické řešení nebo nový design. Nejste si jisti, zda tím neporušíte průmyslová práva třetích osob vyplývající z jejich platných patentů, užitných nebo průmyslových vzorů.
Hodláte vyvézt své výrobky do zahraničí a obáváte se, že byste se mohli dostat do konfliktu s majiteli průmyslových práv platných v zemích vývozu.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, musíme se dokonale seznámit s Vaším výrobkem, spolu s Vámi vytipujeme dílčí řešení, která je třeba prověřit, a konzultujeme s Vámi Vaše budoucí záměry. Sdělíte nám rovněž, které firmy považujete za své konkurenty. To vše nám pomůže stanovit optimální rešeršní strategii.

Jako podklad pro naši práci uvítáme výkresovou a textovou technickou dokumentaci. V běžných případech nám ale postačí, když si sami uděláme náčrtek podle Vašeho popisu nebo podle již hotového výrobku a prodiskutujeme s Vámi jeho funkci. Dohodneme s Vámi zadání rešerše.

Rešeršní strategie znamená

a to tak, aby náklady na rešerši byly v rovnováze s účelem rešerše.

Naším produktem je rešeršní zpráva, která obsahuje výsledky rešerše a postup, jak jsme k nim dospěli. V příloze dodáme relevantní patentové spisy, podle jejich závažnosti buď celé nebo jejich titulní strany s anotací a obrázkem. V závěrech formulujeme doporučení pro zadavatele, zda a případně za jakých podmínek může výrobek uvést na trh nebo jej vyvézt do zahraničí.

Obdobou rešerše na patentovou čistotu výrobku je rešerše na patentovatelnost nového technického řešení. Při ní se vyhledávají patentové spisy, které by mohly být na závadu novosti nebo vynálezecké výše Vašeho řešení, které hodláte přihlásit k ochraně patentem nebo užitným vzorem. Rovněž před podáním přihlášky průmyslového vzoru se doporučuje prověřit, že Vaše řešení designu je nové.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz