4. REGISTRACE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

K označování svých výrobků nebo služeb používáte specifické označení, které se pro Vás stalo typickým, máte charakteristické firemní logo, anebo se chystáte takové označení nebo logo zavést. Nechcete, aby někdo další užíval stejné nebo podobné označení ve spojení se svými podobnými výrobky nebo službami. Jde Vám o to, aby Vaše označení nebo logo provázela značka (R), která informuje o jeho registraci a která zlepšuje image Vaší firmy. V tom případě Vám pomůžeme získat pro Vaše označení nebo logo status ochranné známky.

Pro naši práci potřebujeme mít k dispozici alespoň jedno provedení Vašeho označení nebo loga a dohodnout se s Vámi, pro které zboží a/nebo pro které služby hodláte ochrannou známku užívat a mít ji pro ně zapsánu. Abychom Vás mohli zastupovat v řízení před Úřadem, požádáme Vás o potvrzení našeho formuláře plné moci. S klienty rovněž uzavíráme mandátní smlouvu.

Nejprve vždy Vaše označení posoudíme, zda splňuje zákonné podmínky registrace, a rešerší v rejstřících ochranných známek zjistíme, zda nekoliduje s některou starší zapsanou nebo přihlášenou ochrannou známkou.

Naším dalším krokem je zpracování přihlášky ochranné známky a její podání. Okamžikem podání přihlášky získáte právo přednosti před případnými pozdějšími přihlašovateli shodného nebo podbného označení.

Zastupujeme Vás před Úřadem v průběhu celého řízení i po zápisu Vaší ochranné známky do rejstříku. Během řízení reagujeme na výměry Úřadu. Po zápisu do rejstříku sledujeme lhůtu rozhodnou pro obnovu platnosti ochranné známky (10 roků).

Vašemu označení můžeme zajistit ochranu v zahraničí v požadovaném rozsahu, a to buď přímými přihláškami podanými do jednotlivých zemí, anebo podáním žádosti o mezinárodní zápis ve zvolených členských zemích Madridské dohody resp. Protokolu k Dohodě.

Jsme Vám k dispozici v případech, kdy vyjde najevo, že Vám někdo Vaše právo plynoucí z ochranné známky porušuje, anebo v případě, že hodláte poskytnout na Vaši ochrannou známku licenci nebo ji převést na jinou osobu.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz