LICENCE

základní informace

Zákonná úprava: Obchodní zákoník § 508 až 515, ustanovení o registraci v zákonech č. 527/1990 Sb. a 137/1995 Sb.

Licenční smlouvou opravňuje poskytovatel (majitel práva) nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z patentu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo z ochranné známky a nabyvatel se zavazuje k protiplnění v penězích nebo jiné majetkové hodnotě. Předmětem licence bývá kromě čistého průmyslového práva i know-how, tj. formálně nechráněné, většinou však utajované technologické, případně obchodní informace, včetně technické dokumentace. Tyto informace mají umožnit nabyvateli zavedení výroby bez nákladů na vlastní vývoj a případně i usnadnit odbyt licenčního výrobku. U takové kombinované licence tvoří často hodnota patentu, vzoru nebo známky jen zlomek hodnoty předmětu licenční smlouvy. Někdy se smluvně poskytuje pouze know-how bez průmyslového práva. Třebaže taková smlouva jeví základní rysy smlouvy licenční, podle českého práva se již jako licenční smlouva neoznačuje.
Smluvním partnerem českého poskytovatele nebo nabyvatele může být tuzemský anebo zahraniční nabyvatel nebo poskytovatel.
Licenční smlouva vyžaduje písemnou formu a registraci v příslušném rejstříku u Úřadu.


Příklad struktury licenční smlouvy, jejíž součástí je i know-how:

Licenční smlouva je výsledkem přechozích, mnohdy obtížných a zdlouhavých jednání smluvních stran. Dobrá licenční smlouva musí být vyvážená, svým obsahem i svojí strukturou koncipována "na míru" budoucímu licenčnímu vztahu.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz