1. OCHRANA VAŠEHO ŘEŠENÍ PŘED KONKURENCÍ

Vytvořili jste nové technické řešení nebo nový design výrobku. Nechcete, aby někdo další měl z Vašich nápadů prospěch bez Vašeho souhlasu. Případně máte zájem dát své řešení k dispozici zájemcům za úplatu. - Pomůžeme Vám získat na Vaše řešení zákonnou ochranu.

Pokud se jedná o technické řešení (výrobek nebo zařízení, nebo jejich část, schema zapojení, složení látky, technologický postup), budeme žádat o patent na vynález nebo (s výjimkou technologického postupu) o zápis užitného vzoru.

Pokud se jedná o vzhledové řešení design výrobku, budeme žádat o zápis průmyslového vzoru.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, musíme se dokonale seznámit s Vaším novým řešením a konzultovat s Vámi Vaše budoucí záměry. Pak budeme moci navrhnout vhodnou formu ochrany a optimálně ovlivňovat řízení vedoucí k jejímu získání.

Jako podklad pro naši práci uvítáme výkresovou a textovou technickou dokumentaci. V běžných případech nám ale postačí, když si sami uděláme náčrtek podle Vašeho popisu nebo podle již hotového výrobku nebo zařízení a prodiskutujeme s Vámi jeho funkci. Abychom Vás mohli zastupovat v řízení před Úřadem, požádáme Vás o potvrzení našeho formuláře plné moci. S klienty rovněž uzavíráme standardní mandátní smlouvu.

Jako první krok můžeme provést rešerši na stav techniky, abychom zjistili, jaká je šance na udělení patentu, na získání plnohodnotného osvědčení na užitný vzor nebo na zápis průmyslového vzoru.

Dalším krokem je zpracování přihlášky vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru resp. popisu, nároků a vyobrazení k přihlášce. Mimořádnou pozornost věnujeme nárokům, které jsou rozhodující pro rozsah a kvalitu ochrany. Návrh přihlášky s Vámi před podáním podrobně probereme tak, abychom společně dospěli k její optimální podobě.

Vašemu řešení můžeme zajistit ochranu v zahraničí v požadovaném rozsahu, a to buď přímými přihláškami podanými v prioritní lhůtě do jednotlivých zemí, anebo u technického řešení prostřednictvím mezinárodní přihlášky, která umožní odložit vstup do národních fází až o 30 měsíců od podání české přihlášky.

Zastupujeme Vás před Úřadem v průběhu celého řízení, při kterém může dojít i k několikanásobné výměně názorů mezi přihlašovatelem a Úřadem, zastupujeme Vás i po udělení ochranného dokumentu. Sledujeme lhůty vyměřené Úřadem během řízení a reagujeme na jeho výměry. Po udělení ochrany sledujeme lhůty rozhodné pro udržování nebo případné prodlužování ochrany.

Jsme Vám k dispozici v případech, kdy vyjde najevo, že Vám někdo Vaše právo plynoucí z ochranného dokumentu porušuje, anebo v případě, že hodláte poskytnout na předmět Vaší ochrany licenci nebo jej na někoho převést.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz